Skip to main content

Eindelijk sprak de wethouder de verlossende woorden over de locatiekeuze voor herbouw van de scholen PWA, Wingerd en Gideon: als de raad het principe besluit voor herbouw op de huidige locaties steunt, worden de scholen op de huidige locaties herbouwd!

Videofragment 4 juni 2024 commissievergadering- woorden van de wethouder over het principe besluit herbouw op de huidige locaties

Commissie positief over principe besluit locatiekeuze

Op de raadsvergadering van 18 juni as. wordt het principe besluit voor herbouw van de scholen op de huidige locaties besproken, maar de commissievergadering van 4 juni jl. gaf duidelijkheid over waar het college op inzet en hoe de raadsfracties daar over denken.

De commissieleden waren kritisch over het gelopen proces, maar bleken eensgezind over het principe besluit voor de keuze herbouw op de huidige locaties: dit vindt brede steun bij de fracties.

Wethouder Zijlstra gaf expliciet aan dat als de raad het principe besluit bekrachtigt, het college snel het definitieve besluit zal nemen voor herbouw op de huidige locaties. Dat is heel goed nieuws!

De commissieleden gaven aan wel een aantal wensen en bedenkingen te hebben; niet over de locatiekeuze want daar staan ze achter, maar over zaken die betrekking hebben op o.a. het gepresenteerde financiële plaatje en de extra toe te voegen maatschappelijke voorzieningen. De wethouder gaf aan dat deze wensen en bedenkingen zullen worden meegenomen in de volgende fase, die start na het definitieve besluit over de locatiekeuze.

Vervolg

Dan start ook een nieuw participatietraject. De wethouder benadrukte de geleerde lessen over participatie en het betrekken van de raad, ter harte te nemen. Hij bood -wederom – zijn excuses aan, en sprak over de hobbels en diepe kuilen van het participatietraject.  Hoewel de commissie kritisch was over het niet goed uitvoeren van de motie gericht op aanpassing van het verslag van de meedenksessie, leken de fracties genoegen te nemen met de woorden van de wethouder dat alle feedback van de participanten nu integraal, zonder filter, in het verslag is opgenomen, en dat het heeft meegewogen in de besluitvorming.

Voor nu blikken we vanuit Behoud IJsselpark nog niet terug. Eerst de raadsvergadering van 18 juni, en dan hoor je weer van ons. En natuurlijk blijven we heel alert op het vervolgproces, waarbij de scenario’s worden uitgewerkt en de locatiekeuze voor de tijdelijke school speelt.

Natuurlijk zijn we verheugd te zien dat sommige fracties openlijk hebben uitgesproken dat het IJsselpark ook voor een tijdelijke school een no-go is, maar het blijft een zorg: heeft het college de ambitie voor (tijdelijk) bebouwen van het IJsselpark definitief uit haar hoofd gezet?

We zien iedereen die zich betrokken voelt bij de locatiekeuze voor herbouw van de scholen graag op de raadsvergadering van 18 juni, start 19.00 uur, in het gemeentehuis op de publieke tribune. Zie agendapunt 10 voor de stukken over het principebesluit locatiekeuze.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply