Skip to main content
Inwoners van wijk Zuidplas hebben onlangs een brief van de gemeente ontvangen over het participatieproces, waarin bevindingen over draagvlak staan die participanten niet herkennen. Tijd voor een fact check, net als dat we dat voor het SVP-rapport hebben gedaan. Uit die fact check bleek dat de gemeente de resultaten uit het SVP-rapport onjuist heeft gepresenteerd: de conclusie uit het SVP-rapport is dat het IJsselpark ongeschikt is als locatie voor een school, terwijl het college het SVP-rapport aanhaalde als de basis om voor het IJsselpark te kiezen.

In de brief aan inwoners wijk Zuidplas van 26 maart jl. staat: “Een van de bevindingen is dat er draagvlak bestaat voor het uitwerken van scenario’s voor de drie scholen op een gekozen locatie. Dit in combinatie met een Integraal Kindcentrum (IKC) en eventueel andere – aan de basisscholen gerelateerde – maatschappelijke voorzieningen. Zo is gebleken uit het participatieproces en de wensen van de scholen.”

Voor de fact check hebben we de 2 bronnen van het participatietraject met inwoners naast elkaar gelegd: de enquête en de meedenksessie.

Enquete

Wat betreft de enquête blijkt o.a. dat:

  • er GEEN expliciete vragen zijn gesteld over een Integraal Kindcentrum (IKC). Het is ook op dit moment voor inwoners onvoldoende duidelijk wat daarmee bedoeld wordt. 
  • Er GEEN breed gedragen behoefte aan maatschappelijke voorzieningen is op de schoollocaties – zo’n 85% geeft aan dit niet nodig te vinden.
  • Concrete vragen over bijvoorbeeld kinderopvang ONTBREKEN in de enquête. En naast ‘logopodie’, zijn de mogelijke antwoord categorieën NIET basisschool gerelateerd.

Meedenksessie

Tijdens de meedenksessie is niet expliciet gesproken over een IKC of concrete zaken die bij een IKC zouden horen. Wel is gesproken over koppelkansen en maatschappelijke voorzieningen, waarbij het volgende naar voren is gekomen:

Spontaan genoemde en geregistreerd op de flipovers

  • Houd het kleinschalig
  • Buurthuis samen met school = niet kansrijk
  • Behoefte aan multi-functionele ruimtes passend bij school voor bijv logopodie en BSO
  • Geen koppelkansen, behalve logopodie, met het oog op verkeer
  • Punt van zorg: koppelkansen wekken de indruk dat er grote/hoge gebouwen met voorzieningen gaan komen
  • Punt van zorg: Als koppelkansen nodig zijn om huidige locatie te handhaven, dan willen we daarover nadenken/meedenken.

Participanten gaven aan dat mocht er ruimte zijn op de bestaande locaties, dan zouden sommige koppelkansen eventueel van toegevoegde waarde kunnen zijn; zoals logopedie of BSO. Met daarbij de expliciete kanttekening en zorg dat dit geen aanleiding mag zijn voor het ongewenst uitwijken naar een andere locatie dan de huidige locaties, of voor een ongewenste groter/hoger gebouw. NB: In de mondelinge toelichting bij de flipovers en tijdens de plenaire sessie zijn nog meer punten van zorg/bedenkingen geuit, maar deze zijn niet in de verslaglegging opgenomen. Er is door participanten gevraagd om aanpassingen van het verslag, maar daar is (nog) geen gehoor aan gegeven.

Lees hier de uitgebreide fact check >.

Conclusie fact check

De conclusie dat er draagvlak is vanuit participatie voor een IKC met -aan de basisschool gerelateerde – maatschappelijke voorzieningen is niet te trekken. Noch uit de enquête, noch uit de meedenksessie is deze conclusie te trekken – de conclusie is onnavolgbaar en kan niet als ‘bevinding’ worden gepresenteerd. 

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply