Skip to main content

In de brief die omwonenden op 2 februari jl ontvingen, worden omwonenden van het IJsselpark geinformeerd over het plan voor een tijdelijke school op het veldje in het IJsselpark. Er staat beschreven dat het gaat om de bouw van een tijdelijke school voor de Prins Willem Alexander school. De brief heeft veel onrust, en inmiddels ook wantrouwen veroorzaakt, want de brief blijkt onjuiste informatie te bevatten. Een van de insprekers op de raadsvergadering van 14 maart, heeft dit onderwerp bij de raadsleden geadresseerd. We citeren onderstaand een deel van het betoog.

Over de brief aan omwonenden

Om te beginnen: de schaalgrootte en tijdelijkheid wordt niet helder gecommuniceerd. De kernboodschap van de brief aan omwonenden is dat het om een tijdelijke locatie voor de PWA gaat.

Dit blijkt uit de omschrijving van het onderwerp, namelijk ‘Tijdelijke school IJsselpark”, en uit de introductie van de brief. “U krijgt deze brief omdat u vlakbij het IJsselpark woont. Het plan is om daar op het open veldje begin 2024 een tijdelijke school te bouwen. Het verkleinwoord ‘veldje’ en de aanduiding ‘een tijdelijke school’ benadrukken de kleinschaligheid en tijdelijkheid. Dat wordt vervolgens bevestigd in de daaropvolgende alinea. Daarin staat namelijk dat het plan uitgaat van een tijdelijke locatie voor de PWA. Vervolgens wordt in de brief aangestipt dat er ondertussen gesprekken worden gevoerd over een meer toekomstbestendige locatie en dat onderzoek wordt uitgevoerd naar een bundeling van onderwijs in het IJsselpark. Afsluitend wordt gesteld dat alleen geconcludeerd is dat het IJsselpark de meest aangewezen plek is voor een tijdelijk school voor PWA, als start van het plan waarin alle scholen nieuwbouw zullen krijgen. Dus, als lezer, begrijp ik hieruit dat het gaat om een tijdelijke school voor de PWA.

In het daglicht van informatie waar we binnen het comité Behoud IJsselpark inmiddels over beschikken, is de voorstelling van zaken in deze brief, bijzonder kwalijk. Wat is namelijk het geval? In een brief van de wethouder aan de schoolbesturen van PWA, Gideon en de Wingerd is namelijk het volgende te lezen: “In de brief naar omwonenden is abusievelijk informatie uit een eerder concept-plan gebruikt waarin stond dat de Wingerd en Gideon school op het Goudmos komen en de PWA op het Kroonkruid, terwijl wij met de scholen aan een nieuw plan werken. Hierdoor wordt ten onrechte de indruk gewekt dat er al concrete afspraken zijn gemaakt over welke school naar een tijdelijke locatie gaat en in welke volgorde. “

De wethouder vond het blijkbaar niet opportuun om dit naar ons als omwonenden te rectificeren? Of het nu bewust of onbewust was, we zijn onjuist geïnformeerd. En zo zijn er nog veel meer concrete voorbeelden. Het zorgt voor veel onrust en inmiddels ook wantrouwen.

In het kader van de tijd kan ik de andere onjuistheden in de brief niet verder toelichten maar ik wil er afrondend nog 1 uitlichten, namelijk participatie. In de brief staat te lezen dat onderzoek en participatie moeten uitwijzen of het plan haalbaar is, en dat later in het jaar we een uitnodiging ontvangen voor een participatiebijeenkomst. Ook in andere schriftelijke communicatie in 1-op-1 correspondentie met bewoners geeft de wethouder aan dat er nog alle ruimte is om mee te denken en dat belanghebbenden worden betrokken bij de onderzoeken naar de geschiktheid van de locatie. Ik citeer uit een mail van de wethouder aan een omwonende van het Orchideeveld: “De locatie ligt nog niet vast. We moeten namelijk nog tal van zaken onderzoeken. Ook de inzichten van belanghebbenden horen bij dit onderzoek. Op basis van alle verkregen feiten en inzichten maken wij de keus of het huidige idee voor de al dan niet tijdelijke school/scholen in het IJsselpark politiek haalbaar is en ter besluitvorming aan de gemeenteraad kan worden aangeboden.”  

Uit de beantwoording van de technische vragen van CU/SGP blijkt echter dat er in deze fase nog helemaal geen communicatie- en participatieplan is opgesteld.

Update

Er heeft, ook na de raadsvergadering van 14 maart, geen rectificatie plaatsgevonden naar omwonenden. Ook heeft projectbureau Zuidplas de documenten die het comité Behoud IJsselpark heeft opgevraagd niet verstrekt. Inmiddels heeft het comité een klacht ingediend bij de gemeente over het krijgen van onjuiste of misleidende informatie en het niet reageren op vragen.

admin

Author admin

More posts by admin