Skip to main content

Na 2 maanden wachten, zijn nu de schriftelijke vragen van CU/SGP over de infonota ‘Resultaten participatietraject nieuwe basisscholen (Gideon, de Wingerd en PWA) wijk Zuidplas’ beantwoord. In de beantwoording op de vragen over het participatieproces en het komen tot locatiekeuze en scenario’s, staat te lezen dat de brede opzet voor een scholenboulevard in het IJsselpark met multifunctionele ruimtes, van de baan is. En dat het college op korte termijn een principe besluit neemt over de locatie voor de nieuwe scholen, waarbij “de input vanuit het participatietraject een belangrijke rol zal spelen”. Dat impliceert dat het college inzet op nieuwbouw van de scholen op de huidige locaties van de scholen!!  – want dat is overduidelijk de uitkomst van het participatieproces. 

Het is een stap verder ten opzichte van de infonota van januari, waarin nog allerlei mitsen en maren werden opgeworpen over locatievoorkeur en onderbouwing daarvan. Wat de verklaring ook mag zijn, wij zijn uiteraard blij als de focus terug is op het oorspronkelijke plan gericht op nieuwbouw op de huidige locaties zoals onderbouwd in het uitgebreide SVP-rapport en een tijdelijke school zeer nabij, op het Margrietveld.

Eerst zien, dan geloven: dat is onze eerste reactie vanuit comité Behoud IJsselpark. We hangen nog niet de vlag uit. Vergeet niet, we zijn hier al meer dan een jaar mee in de weer, om helderheid te krijgen over de locatie. Zowel voor permanente scholenbouw, als de locatie voor de tijdelijke school, want die weegt voor ons even zwaar mee.

Daarmee is het namelijk allemaal begonnen, weet je nog? Met de brief aan omwonenden van het IJsselpark, waarin de komst van 1 tijdelijke school werd aangekondigd, ‘op het veldje in het IJsselpark’. Uit documenten die we vanuit de Woo-procedure inmiddels in ons bezit hebben, blijkt dat wat we vanaf de eerste brief vermoedden, klopt: het college had zijn zinnen gezet op het IJsselpark. Niet alleen voor een tijdelijke school maar ook voor permanente huisvesting van de scholen!

Nu alles er op wijst dat de nieuwbouw van de scholen op de huidige locaties gaat plaatsvinden, willen we ook heel graag duidelijkheid over de ambitie voor een tijdelijke school in het IJsselpark: is dit plan  ook terug naar de tekentafel gegaan? Het is op dit moment onduidelijk wat de bestuursopdracht in deze is. We hopen dat de commissie Samenleving van 27 maart a.s. meer duidelijkheid gaat geven.

In deze vergadering wordt de discussie gevoerd over het verloop van het participatieproces en de volgende stappen. Wie het traject al langer volgt weet dat hier heel wat over te doen is: hoewel er door wethouder Zijlstra beterschap over de communicatie was beloofd, is het communicatie- en participatietraject bepaald niet gladjes verlopen sinds de start van het ’terug naar de tekentafel’ proces.

De fractie van de SP heeft het participatieproces laten agenderen, en tesamen met de vragen van de CU/SGP en de vragen die er ook leven bij andere fracties, zijn we hoopvol dat er een goede discussie zal plaatsvinden in de commissie. Daarbij zijn we hoopvol dat er duidelijkheid komt over het vervolgproces waarbij recht wordt gedaan aan de input van de mensen die reeds hebben geparticipeerd, en dat de belofte over het terugleggen van de scenario’s aan de participanten, wordt ingelost. Met als rode draad: nieuwbouw op de huidige locaties en een tijdelijke school op, of zeer nabij de huidige locaties. En last but not least: we rekenen op een beter participatieproces voor de tijdelijke school!

Ben je er ook bij om de discussie te volgen? Vanuit het comité Behoud IJsselpark zullen we inspreken, fijn als je ons komt supporten. De vergadering is openbaar en start om 19.30 uur, 27 maart, gemeentehuis Zuidplas.

Lees hier de beantwoording van de schriftelijke vragen van CU/SGP.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply