Skip to main content

Lees hier de gehele nieuwsbrief Behoud IJsselpark van maart 2024 met de laatste ontwikkelingen

 

Kwartaal 1 2024: IJsselpark bouwrijp maken
De graaf- en bomenrooimachines zouden deze maanden zijn uitgerukt, als het aan het college Zuidplas had gelegen. Zo was het voorzien in de planning: bouwrijp maken IJsselpark in Q1 2024 en in gebruik nemen van de gebouwen in zomer 2024. 

Even terug naar het begin
Het is alweer ruim een jaar geleden dat omwonenden van het IJsselpark de brief ontvingen waarin 1 tijdelijke school op het veldje in het IJsselpark werd aangekondigd. Dat de toekomst voor het groene IJsselpark met haar flora en fauna op het spel stond, werd pijnlijk duidelijk toen de wethouder de ware plannen van het college voor het IJsselpark onthulde, met zijn presentatie van een scholenboulevard in het IJsselpark. Door ons te verenigen en goed contact te hebben met raadsleden die hart hebben voor goede participatie en behoud van het IJsselpark, hebben we kunnen voorkomen dat het IJsselpark as we speak bouwrijp zou zijn gemaakt voor de tijdelijke huisvesting. En inmiddels weten we dat het niet ging om 1 school, maar om veel meer gebouwen, als opstap naar een scholenboulevard.

Bebouwen IJsselpark
Uit stukken die we vanuit de Woo procedure (wet openbaarheid overheid) hebben verkregen, blijkt dat de tijdelijke huisvesting niet 1 school op het veldje betrof zoals aan inwoners (en raad) is gecommuniceerd, maar dat het ging om huisvesting voor één of twee van de basisscholen (PWA en de Wingerd) en optioneel een gymzaal en kinderopvang. Zo staat het zwart op wit in de projectopdracht van 19 maart 2023, met als bestuurlijke opdrachtgever wethouders Zijlstra en Klovert. Even goed om je te realiseren dat de bomvolle raadsvergadering waarin de petitie voor Behoud IJsselpark is overhandigd en waar zoveel commotie was over de brief aan de inwoners en de gepresenteerde scholenboulevard, een paar dagen daarvoor had plaatsgevonden, namelijk op 14 maart 2023! 

Blijkbaar zag het college geen aanleiding om zich te bezinnen en is juist volop ingezet op het doorzetten van de plannen voor bouw in het IJsselpark. Door middel van de procedure voor ’tijdelijke’ huisvesting, waar het college vaart mee wilde maken. Dit met het oog op het van kracht worden van de nieuwe omgevingswet per 1 januari 2024, waarbij tijdelijke huisvesting niet zo makkelijk kan worden gerealiseerd als onder de oude wet. 
 

Ontwikkelingen
Doordat het proces terug naar de tekentafel moest, was de weg voor het snel, voor jaareinde 2023, realiseren van  tijdelijke schoolgebouwen in het IJsselpark afgesneden. Inmiddels is de nieuwe omgevingswet van toepassing en zijn de raadsleden er ook zeer alert op dat de ‘ambities’ voor bebouwen IJsselpark niet via een achterdeurtje toch worden doorgezet. 

Woo procedure
Het heeft veel inspanningen gevraagd, en nog steeds, om te zorgen voor inzicht in de stukken die relevant zijn in het kader van project scholenbouw en de ambitie van het college om het IJsselpark te bebouwen. Zo is er een hoorzitting in het kader van de Woo procedure aan te pas gekomen waarbij we in het gelijk zijn gesteld en de gemeente documenten heeft moeten overleggen. Maar nog steeds ontbreken er documenten en hebben we inmiddels de gang naar de rechter gemaakt.

Participatieproces
Over het participatieproces is ook veel te doen, mede vanwege de meedenksessie en de verslaglegging van de sessie. Dit zal onderwerp van discussie zijn in de commissie samenleving van 27 maart a.s., lees hier verder.

Met alle hobbels die we hebben ervaren en energie die onze strijd (want daar is onze inzet in uitgemond) voor behoud van het IJsselpark heeft gekost, lijken we nu beland in de besluitvormingsfase, waarbij de focus niet meer ligt op het IJsselpark. Maar of dat bewaarheid gaat worden en ook geldt voor de tijdelijke school…laten we hopen dat het niet nog een jaar duurt voordat we dat nieuws kunnen brengen. Lees hier verder over de laatste ontwikkelingen: Nieuwsbrief editie 6, maart 2024

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply