Skip to main content

Zorgen over uitvoering van het ’terug naar de tekentafel’ proces 

Begin december 2023 stuurden we vanuit het comité Behoud IJsselpark een open brief aan de gemeenteraadsleden waarin we onze zorgen uitten over het participatieproces voor project nieuwbouw scholen wijk Zuidplas, zie onze nieuwsbrief van december, mede naar naar aanleiding van de meedenksessie die op 16 november 2023 plaats vond. Later in december verscheen op de gemeentelijke website een verslag van de meedenksessie nieuwbouw_basisscholen_wijk_zuidplas_-_verslag_meedenksessie_november_2023 . Het verslag bleek, zoals we vreesden, geen juiste weergave te zijn van wat er die avond ter tafel is gekomen. Cruciaal is dat er concrete toezeggingen zijn gedaan over de verdere participatie en het terugleggen van de scenario’s aan de participanten voordat hier besluitvorming door het college over plaatsvindt. Maar deze toezeggingen zijn niet opgenomen in het verslag van de meedenksessie. We hebben wethouder Zijlstra gevraagd het verslag aan te (laten) passen maar ontvingen nul op ons rekest. Het verslag zou volgens de projectleider een goede weergave zijn.

Verslag is geen goede weergave van de meedenksessie 

Zonder al te diep in de details te duiken, lichten we er een paar punten uit die we aan de orde stelden over de verslaglegging – zie hier voor de volledige brief: Verzoekaanpassingverslagmeedenksessie:

  • Het verslag is onvolledig waardoor het geen weerspiegeling is van de discussie zoals die heeft plaatsgevonden en de vragen die door deelnemers ter tafel zijn gebracht in het plenaire gedeelte. Zo komt in het verslag niet naar voren dat deelnemers hebben aangeven dat de participatiespelregels en het participatiekader niet helder waren. En dat deelnemers de discussie wilden voeren over locatiekeuze, in plaats van ‘koppelkansen’. Ter toelichting: deelnemers maakten breed bezwaar tegen de insteek van de meedenksessie, waarbij in kleine groepjes de open vragen in de enquête centraal stonden, voor een groot deel gericht op de zogeheten koppelkansen. Deelnemers gaven aan dat uit de enquête immers al was gebleken dat hier weinig behoefte aan is. De avond zou volgens de deelnemers vooral moeten draaien om de vraag over de locatiekeuze en scenario’s. De gehele discussie die hierover is gevoerd (ruim driekwartier) is in het verslag samengevat als “Wat bedoeld werd als een kort vragenrondje werd een langere vragenronde”.
  • In de vorm van 6 punten is aangegeven, wat de belangrijkste punten zijn die uit de meedenksessie naar voren zijn gekomen. Maar deze samenvatting is niet conform de gevoerde discussie en de daaruit resulterende flipovers. Zo is bijv. punt 3 ‘openstellen van de schoolpleinen’ nauwelijks aan de orde geweest (wel bijv. vergroenen van de schoolpleinen), terwijl de meningen over de locatie van een tijdelijke school en ideeën over multifunctionele ruimtes, gebruik van de kerk bij de PWA en het maken van verkeersluwe zones en invoeren van eenrichtingsverkeer ontbreken in deze lijst van belangrijkste zaken.
  • Daarnaast zijn in het verslag belangrijke expliciete toezeggingen niet opgenomen. Wij hebben daarbij in het bijzonder op het oog dat 1) door de projectleider is toegezegd dat de scenario’s voor de locatiekeuze zullen worden voorgelegd aan de participanten voordat deze ter besluitvorming naar het college gaan, en 2) ook voor de locatie van eventuele tijdelijke scholenhuisvesting een participatietraject wordt gehouden, waaraan de belanghebbenden kunnen deelnemen.

Weigering van de gemeente om het verslag aan te passen  

Het was zeer teleurstellend dat we als reactie op ons verzoek om het verslag aan te passen, het bericht kregen dat er geen aanleiding was om het verslag aan te passen. Zie hier de reactie van de gemeente: brief Reactie op uw brief d.d. 7 januari 2024

Hoe kan het, dat er zoveel getuigen zijn van wat er die avond met elkaar is besproken, inclusief de toezeggingen over het vervolg van de participatie, maar dat onze terugkoppeling en geuite zorgen worden genegeerd? Er wordt niet de moeite wordt genomen om het verslag aan de participanten terug te koppelen, met de vraag of er aanvullingen zijn. Onze kritische noten worden genegeerd, zodat er een groen vinkje kan komen te staan bij: ‘participatieproces doorlopen’.

Klachten  

We weten dat meerdere personen zich bij het projectbureau hebben gemeld met zorgen over de uitvoering van het participatieproces en de verslaglegging. Mocht je ook hebben deelgenomen aan de meedenksessie en vinden dat de verslaglegging geen juiste weergave is, meld je dan bij info@behoudijsselpark.nl. Wij accepteren de gang van zaken niet en stellen alles in het werk om dit aan de orde te stellen en te zorgen dat gedane toezeggingen worden waargemaakt. Een van de participanten heeft hierover een officiële klacht ingediend die op korte termijn behandeld wordt door de gemeentesecretaris.

Het onderwerp wordt besproken in een commissievergadering op 27 maart  

In de commissievergadering Samenleving van 27 maart (start 19.30) staat het verloop van dit participatieproces geagendeerd. De fractie van de SP heeft verzocht dit onderwerp te agenderen, met als motivering: ‘Inwoners geven aan zich niet te herkennen in het verslag en de gedane toezeggingen.’ Ook staat op de agenda de beantwoording van de schriftelijke vragen die CU/SGP over het participatieproces heeft gesteld. Net als eerder in de raadsvergaderingen waarbij project nieuwbouw scholen wijk Zuidplas aan de orde kwam, zal gebruik gemaakt worden van het spreekrecht. We hopen op een goede discussie over het verloop van het participatieproces in de commissie, en dat gedane beloften over het verdere proces, zullen worden ingelost. Neem zeker plaats op de publieke tribune als dit onderwerp u ter harte gaat!

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply