Skip to main content

Comité Behoud IJsselpark wacht al sinds de bekendwording van de plannen voor scholenbouw in het IJsselpark op inzage in het onderliggende flora- en fauna onderzoek. Dit weekend is het rapport met de conclusies van de gedane ecologische quick scan beschikbaar gekomen, in het kader van de raadsvergadering van 16 mei waar het onderwerp scholenbouw in het IJsselpark weer op de agenda staat. We lezen in dit rapport dat de wet natuurbescherming zou worden overtreden als er zonder verder onderzoek zou worden besloten tot scholenbouw in het IJsselpark. Een negatief effect op bepaalde, mogelijk in het park voorkomende vogelsoorten met een jaarrond beschermde nestplaats, kan namelijk niet worden uitgesloten en daarom is volgens de onderzoekers nader onderzoek nodig.

Dit betekent dat het college van B&W Zuidplas niet op korte termijn een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan kan doorzetten. Er is namelijk eerst nader ecologisch onderzoek nodig, en deze onderzoeken kunnen maanden of zelfs jaren duren.

In het onderzoek is aangegeven dat de aanwezigheid van boombewonende vleermuizen en vogelsoorten boomvalk, sperwer en ransuil niet kan worden uitgesloten. Jaap Reijm, woordvoerder flora en fauna van het comité, licht toe: “Kijk bijvoorbeeld naar de ransuil; dit is een vogel met een jaarrond beschermde nestplaats en komt naar voren in het onderzoek als een vogel waar verder onderzoek naar moet worden gedaan, volgens een bepaald schema: in de periode 20 februari tot 15 mei. Als daar nu geen nader onderzoek naar is gedaan, zit je dus al in 2024. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Want bedenk wel, een ecologische quick can is een zeer beperkt onderzoek. Er is een eenmalig terreinbezoek geweest in het IJsselpark en er heeft aanvullend beperkt bronnenonderzoek plaatsgevonden. Een vogel als de visdief komt niet in het rapport voor. Deze vogel staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten en is onlangs nog door omwonenden waargenomen in het IJsselpark.”

Naast de vogels moet er rekening gehouden worden met de aanwezigheid van grondgebonden dieren zoals egels en ringslangen.

Het comité ziet de uitkomsten van de ecologische scan als een (extra) bevestiging dat scholenbouw in het IJsselpark, of dat nu om een permanente of een tijdelijke school gaat, geen goed idee is. Het comité zal gebruik maken van het inspraakrecht op de raadsvergadering van 16 mei om dit aan de kaak te stellen. Het comité heeft vandaag een persbericht verstuurd aan de lokale media over de resultaten van de ecologische quick scan m.b.t. de plannen voor scholenbouw.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply