Skip to main content

Over de plannen van de gemeente voor scholenbouw in het IJsselpark is veel onrust ontstaan en er worden vraagtekens gezet bij het proces om de plannen te realiseren. Dit kwam al op pijnlijke wijze naar voren in de raadsvergadering van 14 maart, toen de Raad de verantwoordelijk wethouder op de vingers tikte over de informatievoorziening en procesgang. Inmiddels hebben het projectbureau Zuidplas en de wethouder een toelichting gegeven voor de plannen voor het IJsselpark d.m.v. infonota’s en een nieuwe websitepagina van gemeente Zuidplas over de scholenbouw. Met als onderbouwing: inzichten en conclusies uit het SVP-rapport (Stedenbouwkundig onderzoek Schoollocaties Zuidplas, september 2021).

Het Comité Behoud IJsselpark dook in de stukken en kwam tot een opmerkelijk inzicht: het SVP-rapport concludeert juist dat het IJsselpark afvalt als voorkeurslocatie, en dat herbouw op de huidige locaties het beste scenario is.

De gepresenteerde conclusies versus de uitkomsten van het SVP-rapport 

Het comité heeft op rij gezet wat wethouder en projectbureau hebben gecommuniceerd over het IJsselpark als voorkeurslocatie, en heeft dit naast het SVP-rapport gelegd.
> Lees hier de analyse van het comité

Een samenvatting van de bevindingen op rij:

Het SVP-rapport  is de rapportage over het onderzoek naar vijf locaties waar een ‘Integraal kindcentrum’ gerealiseerd kan worden, waarbij de wens van de gemeente was om de drie scholen (de Wingerd, Gideon en PWA) in één gebouw onder te brengen.

De conclusie van het SVP-rapport is dat het IJsselpark afvalt als mogelijke locatie voor scholenbouw, omdat: het deel uitmaakt van de hoofd groenstructuur, het park in gebruik is voor diverse recreatiedoeleinden waardoor er veel weerstand wordt verwacht en de locatie binnen de geluidscontouren ligt.

Pag. 41: “Langs de Schielandweg (N219) ligt een geluidscontour. Dit belemmert het ontwikkelen van een school op deze locatie enorm, of maakt het vrijwel onmogelijk. Tevens gaan er gevaarlijke stoffen over deze weg heen en speelt o.a. luchtkwaliteit hier een rol. Door de komst van de Omgevingswet is nog niet duidelijk wat de gevaarzones voor deze wegen gaan worden.”

In een schema waarin de locaties met plussen en minnen vergeleken worden, komt ook de sociale veiligheid en geluidshinder voor omwonenden naar voren als minpunt van deze locatie.

Op basis van de analyse wordt geconcludeerd dat de huidige locaties de meest geschikte locaties zijn en die mogelijkheden zijn vervolgens verder uitgewerkt in het rapport.

De wethouder en projectbureau Zuidplas geven een geheel andere duiding….

De wethouder en projectbureau Zuidplas komen, op basis van hetzelfde rapport, tot een geheel andere presentatie van feiten over het IJsselpark als voorkeurslocatie. In de infonota van 14 april is te lezen: “Op basis van onderzoek van SVP lijkt het IJsselpark de meest gunstige locatie voor in ieder geval het tijdelijk huisvesten van één school en een gymzaal.”

En op de gemeentelijke website is te lezen: “Uit het stedenbouwkundig onderzoek, uitgevoerd in 2021 is gebleken dat bouwen in het Groene Hartpark tot ernstige schade voor de natuur zou leiden. Deze centraal in de wijk gelegen locatie is bovendien voor autoverkeer slecht bereikbaar. Daarnaast zijn er geen parkeermogelijkheden en leidt het bouwverkeer naar verwachting tot zware overlast voor veel omwonenden. Bebouwen van locatie Ringvaartlaan zou eveneens ernstige schade aan de natuur veroorzaken. Om deze redenen zou beter kunnen worden uitgeweken naar het veld op het IJsselpark  aan de rand van de wijk, dat ontwikkeld kan worden zonder noemenswaardige overlast voor bewoners of schade aan de natuur.”

Deze ene passage lichten we er even uit:

  • Wat blijkt? In het SVP-onderzoek wordt nergens gesproken over ‘ernstige aantasting /schade aan de natuur’. In het onderzoek is gekeken naar de gevolgen voor de groenstructuur, niet naar impact op natuur (flora en fauna).
  • Daarnaast is de veronderstelling dat het bouwverkeer tot zware overlast zou leiden op de huidige locatie, en dat er geen noemenswaardige overlast in het geval van het IJsselpark zou zijn, op geen enkele wijze onderbouwd. Het comité heeft daar expliciet navraag over gedaan; het blijkt puur een veronderstelling. Pas enkele weken geleden is een bureau gevraagd om een externe onderbouwing te schrijven over de ‘bouwproblematiek’.
  • Het IJsselpark en de twee andere mogelijke locaties (Groene Hart Park en Ringvaartlaan) zijn alleen onderzocht voor permanente huisvesting en specifiek voor de geclusterde variant (drie scholen in één gebouw). Dus deze locaties zijn niet beoordeeld voor één tijdelijke school. Er kunnen dus geen conclusies aan verbonden worden als het gaat om 1 tijdelijke school. 

Het comité heeft inmiddels een klacht ingediend bij de gemeente over de wijze van informatieverstrekking.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply