Skip to main content

De raadszaal zat 16 mei weer bomvol met sympathisanten voor Behoud IJsselpark. Officieel stond er geen besluitvorming over het IJsselpark op de agenda want de bouwplannen voor het IJsselpark zaten nog niet in de besluitvormingsfase, maar de avond heeft gebracht waar het Comité Behoud IJsselpark op hoopte: de wethouder en het projectbureau stoppen met het uitwerken van het plan voor een tijdelijke school in het IJsselpark en gaan terug naar de tekentafel!

Het debat over de scholenbouwplannen in het IJsselpark werd ingeluid door vier insprekers die vanuit verschillende oogpunten betoogden waarom scholenbouw, of het nu om tijdelijke of permanente scholen gaat, in het IJsselpark onwenselijk is en zelfs onmogelijk. Daarnaast werd stilgestaan bij de wijze waarop de gemeente met belanghebbenden is omgegaan in dit proces. Daarover heeft het comité een officiële klacht ingediend, op grond van het niet (tijdig) verstrekken van informatie en het geven van onjuiste en misleidende informatie. Het WOO-verzoek loopt nog steeds.

De wethouder stond onder druk; de plannen voor het IJsselpark staan sinds de raadsvergadering van 14 maart op het netvlies van raadsleden, de pers en vele inwoners van Zuidplas, waarbij er veel onbeantwoorde en kritische vragen zijn over de onderbouwing voor keuze IJsselpark. Zelfs partijen die deel uitmaken van de coalitie gaven er blijk van kritisch te zijn op het handelen van de wethouder in dit dossier en hadden moties voorbereid om een goed participatietraject vorm te laten krijgen en een verzoek aan het college om de raad te betrekken bij besluitvorming over een tijdelijke school.

Het debat startte met excuses van de wethouder over de procesgang en tijdens het debat werd duidelijk dat de wethouder per direct zou stoppen met verder onderzoek naar een tijdelijke school in het IJsselpark en dat hij teruggaat naar de tekentafel. Er gaat opnieuw gekeken worden naar wat de beste locatie is, volgens een andere projectaanpak. Eerst onderzoek naar wat de beste permanente locatie is voor de scholen inclusief een gedegen participatietraject, en daaraan gekoppeld de invulling voor een tijdelijke opvang. Dit is precies waar het comité de wethouder toe had opgeroepen. “Stop met het uitbroeden van bouwplannen in het IJsselpark en ga terug naar de tekentafel.” 

Het comité: “De dreiging dat het IJsselpark binnenkort bouwrijp zou worden gemaakt, is weggevallen. Het hing in de lucht dat het College het besluit zou nemen voor een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan om een tijdelijke school te kunnen bouwen. De uitgebreide en tijdrovende milieu effect rapportages die opgesteld moeten worden in het geval van een vergunningsaanvraag voor bouwen in een gebied met een groenbestemming, zouden met een tijdelijke ontheffing omzeild kunnen worden. Zo zou het plan voor een tijdelijke school er snel doorgedrukt  kunnen worden, zonder dat de raad daarover een beslissing kan nemen, want het College kan dat besluit zelf nemen. Niet alleen de raad staat bij zo’n besluit buiten spel, maar ook de inwoners want participatie is daarbij geen vereiste. Dit politieke ‘achterdeurtje’ zit nu op slot; we zijn erg blij dat dit niet meer aan de orde is.”

Theoretisch kan opnieuw onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden in het IJsselpark maar dat lijkt ons zonde van alle energie en kosten die daarin gaan zitten. Gezien het aanwezige geluidscontour en de luchtkwaliteitsproblematiek, en de uitkomsten van alleen al de ecologische quick scan en de kindonvriendelijke factoren, hebben wij er veel vertrouwen in dat de gemeente inziet dat IJsselpark geen goede keuze is en dat de focus zal komen te liggen op een realistisch plan: herbouw op de huidige locatie met goede inspraak van omwonenden. Natuurlijk zijn wij vanuit het comité bereid om mee te denken in dat proces, want ook daar speelt de vraag hoe behoud je het dorpse karakter en zorg je voor een fijne en groene leefomgeving.

Ondertussen blijven we de ontwikkelingen op de voet volgen en houden je daarvan uiteraard op de hoogte. 

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply